Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vahelduv
Täna 0..4°C
  selgevihm
Homme 2..5°C
  lumi
Ülehomme -5..2°C
      est   eng  
 
laupäev 24. märts 19:56
Esilehekülg Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Juhtimine Põhikiri

PõhikiriLääne-Viru Omavalitsuste Liidu põhikiri               

PÕHIKIRI                                          
 
1. ÜLDSÄTTED
 
1.1. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (lühendatud VIROL, edaspidi Liit) on Lääne-Viru maakonna (edaspidi maakonna) kohaliku omavalitsuse üksuste (edaspidi liikmed) vabatahtlik liit.
 
1.2. Liidu asukohaks on Rakvere linn.
 
1.3. Liit on asutatud oktoobris 1991.
 
1.4. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, kel on kõik seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 
1.5. Liidul on oma pitsat, lipp ja logo.
 
 
 
2. EESMÄRK JA ÜLESANDED
 
2.1 Liidu tegevuse eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu:
2.1.1. maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine;
2.1.2. maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine;
2.1.3 maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine;
2.1.4. maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine;
2.1.5. liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks paremate võimaluste loomine.
 
2.2. Liit täidab seaduses sätestatud eesmärgi täitmiseks järgmisi ülesandeid:
 
2.2.1. liikmeid puudutavate majandus-, haridus- ja kultuurisidemete loomine ja arendamine nii Eestis kui ka välismaal;
2.2.2. kohaliku omavalitsuse ametnike koolitamise korraldamine
2.2.3. koostöö tegemine teiste era- ja avalik-õiguslike organisatsioonide ning üksikisikutega;
2.2.4. informatsiooni edastamine liikmetele ja liikmete nõustamine
2.2.5. maakondlike ühisürituste korraldamise koordineerimine vastavalt vajadusele;
2.2.6. liikmete ja seaduse alusel kõigi maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste esindamine suhetes riigiorganite, teiste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
2.2.7. maakonna valdade ja linnade vahelise koostöö arendamine;
2.2.8. kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine, mille Liidu kaudu ühiselt täitmise on otsustanud Üldkoosolek;
2.2.9. seadusega või seaduse alusel Liidule pandud riiklike ülesannete täitmine.
 
2.3. Oma tegevuse arendamisel on Liidul õigus:
2.3.1. omandada, vallata, kasutada ja käsutada vallas- ja kinnisvara ning väärtpabereid;
2.3.2. osaleda organisatsioonide ja koostööprogrammide tegevuses;
2.3.3. sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
2.3.4. arendada kirjastustegevust, sealhulgas välja anda ja levitada ajalehti ning muid trükiseid;
2.3.5. teha ettepanekuid riikliku regionaalpoliitika ja maakonna arengu kavandamiseks ning riigieelarvest liikmetele mõeldud eraldiste tegemiseks;
2.3.6. moodustada oma tegevuseks vajalikke äriühinguid ja sihtasutusi:
2.3.7. korraldada muid vajalikke tegevusi, mis ei ole vastuolus seadusega ja käesoleva põhikirjaga.
 
3. LIIKMED
 
3.1. Liidu liikmeteks võivad olla Lääne-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksused.
 
3.2. Liikmeks astumine toimub kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu taotluse alusel.
 
3.3. Liikmeks vastuvõtmise ja Liidu liikmest väljaastumise ja väljaarvamise otsustab Üldkoosolek. Üldkoosolek ei või keelduda Liidu liikmele nõuetele vastava kohaliku omavalitsuse üksuse vastuvõtmisest Liidu liikmeks.
 
3.4. Taotlejat informeeritakse kirjalikult ühe nädala jooksul arvates vastuvõtmisest.
 
3.5. Liikmel on järgmised õigused:
3.5.1. osaleda Liidu tegevuses vastavalt põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;
3.5.2. osaleda oma esindajate kaudu Liidu juhtorganite ja komisjonide töös Liidu poolt sätestatud korras;
3.5.3. astuda Liidu liikmeskonnast välja teatades sellest kirjalikult ette vähemalt kolm kuud;
3.5.4. pöörduda arupärimisega Juhatuse poole;
3.5.5. teha ettepanekuid juhtorganitele, büroole ja komisjonidele;
3.5.6. kasutada Liidu büroo teenuseid;
3.5.7. teha Juhatusele ettepanek algatada Liidule riikliku või muu ülesande täita võtmine;
3.5.8. muud seaduses ja käesolevas põhikirjas nimetatud õigused.
 
3.6. Liige on kohustatud:
3.6.1. järgima Liidu põhikirja ja Üldkoosoleku otsuseid;
3.6.2. maksma kehtestatud määras ja korras Liidu liikmemaksu ja liikmeks astumise tasu;
3.6.3. täitma endale võetud kohustusi;
3.6.4. andma Liidu tööks vajalikku informatsiooni;
3.6.5. võimaldama oma esindajatel osaleda Liidu organite töös ja Liidule pandud kohustuste täitmisel;
3.6.6. kindlustama oma esindaja otsuste tegemiseks vajaliku informatsiooniga;
3.6.7. hoidma Liidu mainet.
3.7. Liikmele saab kohustusi panna ja ülesandeid anda põhikirja ja seaduse alusel Üldkoosoleku otsusega, Juhatuse liikmele ka Juhatuse otsusega. Liige võib tegutseda Liidu heaks ka vabatahtlikult selleks eelnevalt iseseisvalt soovi avaldades.
 
3.8. Liikmel on õigus Liidust välja astuda, täites eelnevalt ära väljaastumise aasta kohustused liidu ees. Liikmestaatuse vabatahtliku lõpetamise aluseks on välja astuda sooviva liikme volikogu vastavasisuline otsus. 
 
3.9. Liikme võib Liidust välja arvata Üldkoosoleku otsusega, kui:
3.9.1. liige on jätnud 12 kuu vältel täitmata põhikirjalised nõuded;
3.9.2. liige ei täida Üldkoosoleku otsuseid;
3.9.3. liige on olulisel määral kahjustanud Liidu ja/või tema liikmete huve.
 
3.10. Kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahjude eest vastutab liige vastavalt seadusele, käesolevale põhikirjale, juhtorgani otsusele või kokkuleppele.
 
3.11 Kohaliku omavalitsuse üksuste liitumisel või haldusterritoriaalse korralduse muul viisil muutmisel läheb Liidu liikme staatus üle uuele kohaliku omavalitsuse üksusele, kui kõik endised kohaliku omavalitsuse üksused olid Liidu liikmed. Uuele kohaliku omavalitsuse üksusele lähevad üle kõik tema moodustanud liikmete õigused ja kohustused Liidu ees, kui seaduse või Üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
 
3.12. Kui kõik liitunud kohaliku omavalitsuse üksused ei olnud Liidu liikmed, lõpeb nende liikmestaatus haldusterritoriaalse korralduse muutmisel.
 
4. LIIDU ORGANID JA JUHTIMINE
 
4.1. Liidu juhtorganid on Üldkoosolek ja juhatus (edaspidi Juhatus).
 
4.2. Liidu kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek).
 
4.3. Iga liige nimetab Üldkoosolekule kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu volituste tähtajaks kaks esindajat – ühe valla- või linnavalitsuse liikmete hulgast ja ühe volikogu liikmete hulgast. Igale esindajale määratakse asendaja. Esindaja või asendaja muutusest on liige kohustatud Liitu kirjalikult informeerima.
 
4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1. põhikirja muutmine;
4.4.2. Juhatuse esimehe ja teiste juhatuse liikmete valimine;
4.4.3. Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
4.4.4. Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja koormamise otsustamine ning nimetatud tehingute tingimuste määramine;
4.4.5. Juhatuse tagasikutsumine;
4.4.6. iga-aastase tegevusplaani kinnitamine;
4.4.7. Liidu eelarve kinnitamine ja muutmine;
4.4.8. Liidu tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
4.4.9. liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsustamine;
4.4.10. liikmeks astumise tasu ja liikmemaksu suuruse ning maksmise aluste kehtestamine;
4.4.11. Üldkoosoleku, Juhatuse või komisjoni liikmetele makstavate hüvitiste liigi ja suuruse ning Liidu büroo tegevdirektori ametipalga ja lisatasude suuruse kinnitamine;
4.4.12. revisjonikomisjoni moodustamine;
4.4.13. revisjonikomisjoni aruande koostamise ja kinnitamise korra kehtestamine;
4.4.14. Liidu kaudu ühiselt täidetavate kohaliku omavalitsuse ülesannete otsustamine;
4.4.15. teiselt kohaliku omavalitsuse üksuste liidult ülesande täitmiseks võtmise otsustamine;
4.4.16. riigi valitsusasutustega Liidu nimel lepingute sõlmimise otsustamine riikliku ülesande täitmiseks;
4.4.17. ühisürituste ja koostöökulude finantseerimise korra kehtestamine;
4.4.18. Liidu vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine;
4.4.19. Üldkoosoleku reglemendi kinnitamine ja muutmine;
4.4.20. Liidu ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.4.21. Liidu tegevuse lõpetamise või muud liiki kohaliku omavalitsuse üksuste ühenduseks muutmise otsustamine;
4.4.22. Liidu büroo struktuuri ja koosseisu kinnitamine;
4.4.23. tegevdirektori teenistusse võtmine ja teenistusest vabastamine;
4.4.24. alatise või ajutise komisjoni moodustamine, koosseisu kinnitamine, ümberkujundamine ja lõpetamine;
4.4.25. ajutise komisjoni eesmärgi või ülesannete ning vajadusel tähtaja määramine;
4.4.26. liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
4.4.27. sihtkapitalide asutamine ja lõpetamine ning nende kasutamise korra kinnitamine;
4.4.28. Liidu teistes liitudes, ühendustes vm. organisatsioonides osalemise otsustamine;
4.4.29. Juhatuse esitatud koostööprojektide ja nende eelarvete kinnitamine;
4.4.30. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud muu organi pädevusse.
 
4.5. Üldkoosolek võib teha Juhatusele ülesandeks otsustada alapunktides 4.4.26 - 4.4.30 sätestatud küsimusi Üldkoosoleku näidatud ulatuses.
 
4.6. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus. Esimese Üldkoosoleku pärast kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimisi kutsub kokku Liidu tegevdirektor hiljemalt kolm kuud pärast valimispäeva.
 
4.7. Korraline üldkoosolek toimub mitte harvem, kui üks kord kvartalis.
 
4.8. Erakorraliselt peab Juhatus Üldkoosoleku kokku kutsuma 1/10 Liidu liikmete kirjaliku ja põhjendatud avalduse alusel.Erakorralise Üldkoosoleku võib Juhatus kokku kutsuda omal algatusel.
 
4.9. Üldkoosoleku kutsed koos Juhatuse esitatud päevakorra ja otsuste projektidega esitatakse liikmetele vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku otsuse projektid, millega liikmed võtavad endale varalisi kohustusi, esitatakse liikmetele vähemalt üks kuu enne küsimuse otsustamist Üldkoosolekul.
 
4.10. Üldkoosolekut juhatab Juhatuse esimees, tema äraolekul üks Juhatuse liikmetest.
 
4.11. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu Üldkoosolekul osalevate esindajate poolthäälteenamusega kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet või nõuet, et otsus on vastu võetud, kui ükski esindaja ei ole selle vastu.Liikmemaksu suuruse ja kehtestamise põhimõtete kinnitamisel on nõutav kõikide üldkoosolekul osalevate esindajate nõusolek.
 
4.12. Isikuvalimised on üldjuhul salajased. Isikuvalimistel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdse jagunemise puhul korraldatakse uued valimised.Kui ka teistkordsel hääletamisel jagunevad hääled võrdselt, heidetakse kandidaatide vahel liisku.
 
4.13. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkoosolekul osalevatest esindajatest.
 
4.14. Liitu juhib ja esindab Juhatus.
 
4.15. Juhatuse pädevusse kuulub:
4.15.1. liikmete arvestuse korraldamine;
4.15.2. Üldkoosoleku koosoleku päevakorra ja otsuste ettevalmistamine ja esitamine Üldkoosolekule;
4.15.3. Liidu majandusaasta eelarve projekti ning selle täitmise aruande, samuti tegevusaruande koostamise korraldamine ja Üldkoosolekule esitamine;
4.15.4. ettepanekute tegemine Üldkoosolekule liikmemaksu osas;
4.15.5. iga-aastase tegevusplaani esitamine Üldkoosolekule kinnitamiseks;
4.15.6. Liidu koostööprojektide ja nende eelarvete läbiarutamine ning Üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
4.15.7. riikliku ülesande Liidule täita võtmise algatamine;
4.15.8. ülesannete andmine Juhatuse liikmetele;
4.15.9. Liidu tegevdirektori kandidaadi esitamine Üldkoosolekule teenistusse võtmiseks;
4.15.10. kooskõlastamiseks või arvamuse saamiseks saabunud õigusaktide eelnõude läbivaatamine ja ettepanekute, täienduste ning paranduste esitamine Üldkoosolekule või kooskõlastuse taotlejale;
4.15.11. Liidu raamatupidamise korraldamine.
4.15.12. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse, põhikirja või Üldkoosoleku otsusega antud kellegi teise pädevusse.
 
4.16. Juhatus valitakse 3-7 liikmelisena. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek enne juhatuse valimist. Juhatuse esimeheja teised juhatuse liikmed valib Üldkoosolek.
 
4.17. Juhatuse volituste tähtaeg on kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu volituste tähtaeg.
 
4.18. Juhatusse ei saa kuuluda rohkem kui üks Liidu liikme esindaja.
 
4.19. Juhatuse esimees kutsub Juhatuse kokku vähemalt korra kuus, kui Juhatus ei ole eelnevalt otsustanud teisiti.
 
4.20. Juhatuse esimehe pädevusse kuulub:
4.20.1. Liidu esindamine;
4.20.2. Juhatuse koosolekute kokkukutsumine;
4.20.3. Üldkoosoleku ja Juhatuse koosolekute juhatamine;
4.20.4. Liidu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamise korraldamine;
4.20.5. lepingute ja dokumentide allkirjastamine;
4.20.6. ülesannete andmine tegevdirektorile;
4.20.7. Liidu büroo tegevuse kontrollimine.
 
4.21. Juhatuse liige esindab Liitu teda selleks Üldkoosoleku või Juhatuse poolt volitatud õigustoimingutes.
 
4.22. Juhatuse liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine toimub Üldkoosoleku otsusega tema avalduse alusel või muul põhjusel. Uue juhatuse liikme valimise otsustab Üldkoosolek.
 
4.23. Liit võib moodustada alalisi ja ajutisi komisjone Liidu nõustamiseks spetsiifilises küsimuses või seisukohtade kujundamiseks või Liidu tegevuse paremaks korraldamiseks.
 
4.24. Alatine komisjon moodustatakse pidevaks tegutsemiseks kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu volituste tähtajaks.
 
4.25. Ajutine komisjon moodustatakse kas konkreetse eesmärgi saavutamiseks või ülesande täitmiseks.
 
4.26. Komisjoni võivad kuuluda nii Liidu liikmete esindajad, volikogu liikmed, omavalitsusametnikud, Liidu büroo töötajad kui ka teised valdkonda tundvad spetsialistid.
 
4.27. Komisjon valib enda liikmete seast esimehe, kelle ülesandeks on juhtida komisjoni tööd ja anda komisjoni tegevusest aru Üldkoosolekule, Juhatusele või tegevdirektorile.
 
5. JÄRELEVALVE
 
5.1. Tulemus- ja finantskontrolli teostamiseks Juhatuse, büroo ja komisjonide tegevuse üle moodustab Üldkoosolek vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.
 
5.2. Revisjonikomisjon valitakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu volituste tähtajaks Üldkoosoleku liikmete hulgast.
 
5.3. Revisjonikomisjoni ei või kuuluda Juhatuse liige.
 
5.4. Revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus saada täielik ja detailne ülevaade Liidu majandustegevusest ja eelarve ning tegevuskava täitmisest.
 
5.5. Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt üks kord aastas Liidu majandustegevuse ja raamatupidamise vastavust kinnitatud tegevuskavale ja eelarvele.
 
5.6. Revisjonikomisjon esitab pärast revideerimist, kuid hiljemalt 1. juuniks revisjoniaruande Üldkoosolekule.
 
5.7. Revisjoni käigus avastatud puuduse peab selle tekitanud organ kõrvaldama või kahju korvama viivitamatult või Üldkoosoleku määratud tähtaja jooksul.
 
6. LIIDU BÜROO
 
6.1. Liidu, Üldkoosoleku ja Juhatuse tehnilise töö ning asjaajamise korraldamiseks võib Üldkoosolek moodustada büroo, mida juhib tegevdirektor.
 
6.2. Büroo põhiülesandeks on Liidu, Üldkoosoleku ja Juhatuse tehnilise töö ning asjaajamise korraldamine ja teenuste osutamine liikmetele ja kolmandatele isikutele.
 
6.3. Bürood juhib tegevdirektor. Büroo töötajate koosseisu määrab Juhatus.
 
7. VARAD
 
7.1. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 
7.2. Liidul on oma eelarve, mis peab olema vastu võetud hiljemalt jooksva aasta 31. märtsiks. Eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne peab olema kinnitatud hiljemalt 30. juuniks.
 
7.3. Kui eelarve ei ole kinnitatud jooksva aasta 1. jaanuariks, siis on tegevdirektoril õigus kasutada eelarvelisi vahendeid eelarve kinnitamiseni iga kuu kuni 1/12 ulatuses eelmise aasta eelarve mahust.
 
7.4. Liidu varad moodustuvad:
7.4.1. liikmemaksudest;
7.4.2. toetustest ja annetustest;
7.4.3. Liidu põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust;
7.4.4. seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest.
 
7.5. Liikmemaksu suuruse ja kehtestamise põhimõtted otsustab Üldkoosolek hiljemalt eelarveaasta 1. märtsiks põhikirja p 4. 11 sätestatud alustel.
 
7.6. Liikmemaksust kantakse ¼ Liidu arveldusarvele iga järgneva kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks.
 
7.7. Liit võib oma vara ja eelarvet kasutada vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 
7.8. Liikmel, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale.
7.9. Liige ei vastuta Liidu kohustuste eest.
 
8. LIIDU LÕPETAMINE
 
8.1. Liidu lõpetamise aluseks on:
8.1.1. Üldkoosoleku otsus;
8.1.2. Liidu pankrotimenetluse väljakuulutamine või pankrotimenetluse raugemine enne Liidu pankroti väljakuulutamist;
8.1.3. muu seaduses ette nähtud juhtum.
 
8.2. Liidu likvideerimismenetlus toimub vastavalt seadusele.
 
8.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara Üldkoosoleku otsusega Liidu liikmeks olevate omavalitusüksuste vahel.
 
 
 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu põhikiri on muudetud ja uues redaktsioonis kinnitatud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 4. veebruari 2011. a üldkoosolekul.
 

 
Mihkel Juhkami
Üldkoosoleku juhataja

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee