17.05.21

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor

Alates 01.09.2020 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma meetmesse 2 esitatud projekti kohta on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil mari.knjazev@virol.ee hiljemalt 1. oktoober 2020 kell 16.30

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Programmi määrus leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/127022020014?leiaKehtiv

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 8. septembril 2020 kell 15.00 Fr. R. Kreutzwaldi 5 (II korruse saal).

Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerimine e-posti aadressil mari.knjazev@virol.ee kuni 07.09.2020.

 

Lisainfo:

Mari Knjazev

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

Mob +372 524 3927

 

Nõustamine:

Kaoke Kärdi

Lääne-Viru Arenduskeskus

MTÜ konsultant

Mob +372 58501250

mty@arenduskeskus.ee