Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu andmekaitsetingimused ehk privaatsusavaldus

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (edaspidi VIROL) töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR), Euroopa Liidu infosüsteemide turvalisuse direktiiviga (NIS), isikuandmete kaitse seadusega (IKS), küberturvalisuse seadusega (KüTS) ning muude kehtivate õigusaktidega, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist.

Lähtume alati minimaalsuse printsiibist ja kogume ning töötleme isikuandmeid nii vähe, kui võimalik. Isikuandmed, mida meile vaja enam pole, kustutame koheselt.
Rakendame hoolikalt infoturvet, et teie andmed oleks kaitstud.

VIROL töötleb isikuandmeid:

  1. lepingute täitmiseks (GDPR Art 6 lg 1 punkt b),
  2. õigustatud huvi alusel (GDPR Art 6 lg 1 punkt f) ,
  3. avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (GDPR Art 6 lg 1 punkt e),
  4. teie nõusoleku alusel (GDPR Art 6 lg 1 punkt a), kui selleks tekib vajadus.

VIROL võib vastutava töötlejana volitada isikuandmeid töötlema ka teisi isikuid või asutusi. Sellisel juhul sõlmime volitatud töötleja lepingu, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud andmetöötlusel järgima kõiki kehtivaid õigusakte ja vastutava töötleja juhiseid ning hoidma konfidentsiaalsena talle teatavaks saavaid isikuandmeid.
Samuti võime ise olla volitatud töötlejaks või kaasvastutavaks töötlejaks.
Kinnitame, et igas olukorras hoiame teie isikuandmeid äärmise hoolikusega.

Isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamine.
Lepinguid säilitame üldjuhul kehtivusaja või võimalike õigusnõuete lõppemiseni.
Raamatupidamisdokumente säilitame üldjuhul lähtuvalt raamatupidamisseadusest seitse aastat.
Kirjavahetust säilitame vastavalt asjaajamise korrale, lähtudes ka minimaalsuse printsiibist.
Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitame koheselt v.a. kehtivatest õigusaktidest või õigusnõuetest tulenevatel juhtudel.

VIROL edastab isikuandmeid vaid äärmisel vajadusel ja kehtivate õigusaktidega kooskõlas.
Kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise korral järgime rangelt Isikuandmete kaitse üldmääruses ja Isikuandmete kaitse seaduses sätestatut.

Teil on alati õigus küsida oma isikuandmeid mida me töötleme, vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

VIROL andmekaitsespetsialist on Aare Purk
Andmekaitsealased küsimused ja pöördumised palume saata e-postiga aadressile andmekaitseametnik@virol.ee