Programmist

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Kogukonna areng - (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on vastavalt programmi määrusele moodustanud taotluste hindamiseks viieliikmelise hindamiskomisjoni, mille koosseisu on Eesti Külaliikumisel Kodukant õigus nimetada kaks liiget. Hindamiskomisjoni koosseisu ei või kuuluda taotluste menetlemisega (taotluste kontroll ja nõustamine) otseselt seotud isik ega sama maakonna maakondliku arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant.
 

Komisjoni liikmed:

Ene Preem - Väike-Maarja valla arendusnõunik

Kaili Kõrgesaar - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

Siiri Saarmets - Rakvere valla kultuurispetsialist

Heli Napp - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

Anneli Kivisaar - Haljala valla arendus- ja kogukonnaspetsialist

 

NB! Alates 2021 kevadvoorust käib taotlemine läbi e-toetuse keskkonna, mis on Riigi Tugiteenuste Keskuse elektrooniline taotluste ja dokumentide esitamise keskkond, mille kaudu toetuse taotleja esitab taotluse ja taotlusega seotud dokumente. Lingilt https://drive.google.com/file/d/1yubn4KbPkVlY5oULPokZByJsShwd7vVw/view?usp=sharing

leitav juhend toetuse taotlejatele, mis selgitab põgusalt toetuse taotlemist läbi e-toetuste keskkonna.

 

Programmi määrusega saab tutvuda siin

 

Lisainformatsioon: Kristina Nurmetalu, KOP taotluste menetleja

Mob +372 54502035, mty@virol.ee