Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava

Valminud on Lääne-Viru kliima- ja energiakava

Valminud kliimakava raportiga on võimalik tutvuda SIIN.

Tegevuskava on võimalik alla laadida siit.

Maakonna valdade hetkeolukorra kaardistust saab näha siit.

Maakonna kliima- ja energiavaldkonna eesmärgid ja näitajad on kättesaadavad siin.

Kliima- ja energiakava koostamist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 2014−2021 toetuse programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine".

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub kaasa mõtlema ning arutama kliima- ja energiaküsimuste üle

13.septembril algusega kl 10.00 tutvustatakse Rakveres, Aqva Hotel & Spa konverentsikeskuse saalis äsja valminud maakondlikku kliima- ja energiakava. Tegemist on maakondliku arengudokumendiga, mis annab maakonna kohalikele omavalitsustele suunised ja tegevuskava Lääne-Virumaa säästva, elujõulise ja targa arengu tagamiseks.

Lisaks valminud kliima- ja energiakava tulemuste ja tegevuskava tutvustamisele saavad seminaril sõna eAgronomi tegevjuht Kristjan Anderson, kes keskendub kliimaküsimustele põllumajanduse maakasutuse aspektist lähtudes ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi LIFE IP Buildest projekti juht Lauri Suu, kes tutvustab eluhoonete energiatõhususe tõstmise võimalusi lähiajal.

Seminari võtab kokku erinevatest kliima- ja keskkonna valdkonna asjatundjatest koosnev paneel, kus osalejad arutlevad valminud kliima- ja energiakava ideede ja tegevuste rakendamise võimaluste üle maakonnas. Paneelis aitavad kohaliku omavalitsuse vaadet kliima- ja energiakava eesmärkidele välja tuua Rakvere valla volikogu esimees Peep Vassiljev ja ettevõtja, Rakvere linna volikogu liige ning endine keskkonnaminister Marko Pomerants. Kliimaneutraalsuse saavutamise ja põllumajanduse valdkonda aitab avada Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukoja esimees Sivar Irval. Küsimustele, kui palju ja kas üldse vajab tänapäeva noor keskkonnateadlikkuse alal kasvatamist, oskab kaasa rääkida Rakvere Riigigümnaasiumi direktor Liisa Puusepp. Tartu linna kogemusi kliima- ja energiakava eesmärkide elluviimisest jagab Tartu Linnavalitsuse kliimaspetsialist Kaspar Alev. Päevakavaga on võimalik tutvuda siin.

Seminarile on oodatud kõik huvilised. Palume seminarile eelnevalt registreerida SIIN, Omavalitsusliidu kodulehe kaudu või anda oma osalemissoovist teada telefonil: 524 3927. Registreerida on võimalik hiljemalt 9.septembrini.

Maakondlikku kliima- ja energiakava koostasid konsultandid ettevõtetest Hendrikson & Ko ja Alkranel OÜ. Arengudokumendi koostamisse andsid oma panuse maakonna kõikide valdade keskkonnaspetsialistid. Kliima- ja energiakava koostamist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 2014−2021 toetuse programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine".

Veebiseminar "Roheraju veebiseminar II - Norra, Islandi ja Eesti projektide näited kliima- ja energiakava eesmärkide saavutamisel" 19. mai 2022

Kuidas säästva arengu eesmärke rakendada?
Ettekandja: Ragnhild Hammer, vanemnõunik, Arendali omavalitsus, Norra. 
Ettekanne

Keskkonnasõbralikud hanked Agderis
Ettekandja: Roy Akselsen, projektijuht, Agderi omavalitsus, Norra
Ettekanne

Kliimameetmed Reykjavíkis
Ettekandja: Hrönn Hrafnsdóttirceland, keskkonna- ja planeerimise osakond, Reykjaviki linn, Island

Ettekanne

Heitmevabad transpordilahendused
Ettekandja: Chin-Yu Lee, kliimanõunik, Trondheimi omavalitsus, Norra

Ettekanne

Kortermajade uus elujärk Rakveres
Ettekandja: Angeelika Pärna, linnaarhitekt, Rakvere

Ettekanne

Kohalike omavalitsuste kokkulepe ülemineku osas mahetoidule Võru maakonna haridusasutustes
Ettekandja: Tiit Toots, juhatuse liige, Võrumaa Arenduskeskus
Ettekanne
Video

Kuidas muuta maailma läbi keskkonnasõbraliku kultuurikorralduse Euroopa Kultuuripealinna 2024 Tartu näitel                             
Ettekandja: Triin Pikk, programmliini Elu ja Keskkond juht, SA Tartu 2024
Ettekanne
Artikkel
Kultuurikompassi foorum

Nutikad lahendused linnaruumis Tartu linna näitel
Ettekandja: Kaspar Alev, kliimaspetsialist, Tartu linn
Ettekanne

Kokkuvõttev artikkel Roheraju veebiseminarist II on loetav SIIT.

Veebiseminar "Roheraju veebiseminar - Norra ja Islandi kliima- ja energiakava koostamise kogemus" 8. märts 2022

Videosalvestust alates Agderi maakonna asemaavanema Bjørn Ropstadi tervitusest saab vaadata siit

Trondheimi omavalitsuse kliimakava kui süsteemiuuenduse edendaja.
Ettekandja: Chin-Yu Lee, kliimanõunik, Trondheimi omavalitsus
Ettekanne 

ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega kohanemine ja innovatsioon Agderi maakonnas:
Kliimakava arendamine ja rakendamine Agderi maakonnas.
Ettekandja: Anne Kristin Peersen, Agderi maakonna nõunik
Ettekanne

Klimapartnere – avaliku ja erasektori partnerlus Agderis.
Ettekandja: Anette Katrine Severinsen, Agderi maakonna nõunik
Ettekanne

Maakasutus ja ruumiline planeerimine – võimalikud konfliktid ja lahendused.
Ettekandja: Katrine S. Gunnarsli, Agderi maakonna keskkonnakaitse osakonna nõunik
Ettekanne

Kliimapoliitika Reykjaviki piirkonnas: ettepaneku eelnõu.
Ettekandja: Jón Kjartan Ágústsson M.Sc. Regionaalse planeerimise juht, pealinna piirkonna omavalitsuste liit
Ettekanne

Kohaliku omavalitsuse Fjardabyggdi keskkonna- ja kliimapoliitika 2020-2040; keskkonnaalane veebilahendus.
Ettekandja: Anna Berg Samúelsdóttir. Keskkonnatalituse juht, Fjardabyggdi omavalitsus
Ettekanne

Kokkuvõttev artikkel Roheraju veebiseminarist I on loetav SIIT.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub kaasa lööma maakondliku kliima-ja enegiakava koostamisel

Autorid:
Merilin Paalo ja Õnne Kask (OÜ Hendrikson & Ko)

Kliimamuutused on meie ilmastikuolude muutumise tulemus, mida põhjustab Maa keskmise temperatuuri tõus. Selle tulemusena kogeme juba praegu äkilisemaid paduvihmu ja suviseid põuaperioode, mis tulevikus võivad muutuda üha sagedamaks. Samas peame valmistuma ka muutusteks, mille mõju meile täna silmnähtav ei ole -  nakkushaiguste levik, põhjavee kvaliteedi langus, võõrliikide sisseränne ja põllumajandussaaduste kvaliteedi langus. 

Aastaks 2050 on Eesti võtnud sihiks vähendada kasvuhoonegaaside heiteid 80%, võrreldes aastaga 1990. Selle poole püüeldakse muuhulgas läbi taastuvenergia osakaalu suurendamise, energia tõhusama kasutamise, hoonefondi rekonstrueerimise ja energiajulgeoleku tagamise. Lääne-Viru maakonna kliima- ja energiakava eesmärk on panustada riiklike eesmärkide saavutamisesse, võttes arvesse kohaliku tasandi eripärasid ja kliimariske.

Kliima- ja energiakava aitab kohalikel omavalitsustel kliimamuutuste mõju leevendada, kuid samuti nende muutustega ka kohaneda. Juuni lõpuks valmivasse kavasse seatakse eesmärgid nii maakonna kui ka valdade tasemel, lähtudes valdade iseärasustest, vajadustest ja võimekusest.

Maakondlik kliima- ja energiakava valmib läbi tiheda koostöö kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja erinevate huvigruppidega. Töö tulemusena saavad maakonna vallad omavalitsuspõhise sisendi kohalikesse arengudokumentidesse ja eelarvesse, mille rakendamisel saavad omavalistused liikuda kliimaneutraalsuse poole. Lisaks on koostatav kliima- ja energiakava abiks erinevate struktuurivahendite taotlemisel.

Selleks, et kaasata kohalikud ametnikud, ettevõtjad ja muud huvirühmad energia- ja kliimakava koostamisprotsessi, toimub Rakvere peatselt kliima- ja energiakava koostamise avalik seminar. Seminaril tutvustatakse täpsemalt koostatava kava eesmärke ning metoodikat, antakse ülevaade potentsiaalsetest kliimariskidest ja -mõjudest Lääne-Viru maakonnas maakonna kliimakava koostajate Hendrikson & Ko ja Alkranel spetsialistide poolt. Lisaks teevad seminaril oma ettekanded ka kaks eksperti. Pärast igat ettekannet toimub ka küsimuste ja vastuste voor, kus kuulajatel on võimalik avaldada arvamust.

Seminarile on oodatud kõik huvirühmad, sh ettevõtjaid, kellel on osalemise läbi võimalik panustada Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava valmimisse just nende jaoks oluliste teemade osas ning anda omapoolne panus maakondlike eesmärkide seadmisse.

Seminar leiab aset 22.aprillil 2022 Aqva Hotel & Spa konverentsikeskuses algusega kl 10.00 Seminarile on vajalik eelnevalt registreeruda. Registreerimine ja lähem päevakavaga tutvumine on võimalik Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Arengudokumendi „Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava" koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 2014−2021 toetuse programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine".

Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on alustanud maakonnale kliima- ja energiakava koostamist, mis annab maakonnale suunised ja tegevuskava Lääne-Virumaa säästva, elujõulise ja targa arengu tagamiseks.

Lääne-Viru Omavalituste Liidu tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul hakkab kliima- ja energiakava koostamise protsess toimuma paralleelselt maakondliku arengustrateegia ja tegevuskava uuendamise protsessiga. „Meil on ootused, et kliima- ja energiakava annab ka maakondliku arengustrateegiasse olulise sisendi ühiste maakondlike suuniste ja eesmärkide näol, kuidas elukeskkonda säilitada ja parandada. Samuti peaksid tegevuskavva jõudma ka ühised projektiideed selliste eesmärkide saavutamiseks."

Kava koostamist viib läbi ettevõte Hendrikson & Ko koos ettevõttega Alkranel OÜ. Ettevõtte juhatuse liikmel Heikki Kallel on hea meel jagada ja rakendada enam kui 20-aastase kogemusega keskkonnakonsultatsiooni ettevõtete ekspertteadmisi Lääne-Virumaa tuleviku kujundamisel.

Maakondlik kliima- ja energiakava on arengudokument, mis valmib läbi erinevate huvigruppide kaasamise ja mille tulemusena saavad maakonna vallad omavalitsuspõhise sisendi kohalikele strateegilistele arengudokumentidele ja eelarvesse, mille rakendamisel saavad omavalitsused liikuda  kliimaneutraalsuse poole. Lisaks on koostatav kliima- ja energiakava abiks erinevate struktuurivahendite kaasamisel.

Kava koostamisel tehakse koostööd sõprusmaakonna Agderiga Norrast, kes jagab KOV-spetsialistidele ja sidusrühmade esindajatele oma kogemuste põhjal parimaid praktikaid seoses kliima- ja energiakavade koostamisega ning nende reaalsete rakendamisevõimalustega.

Kliima- ja energiakava avaseminar on plaanitud toimuma aprillis. Kava ise peab valmima suve lõpuks.

Arengudokumendi „Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava" koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 2014−2021 toetuse programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine". Projekti toetussumma on 44 235 EUR, millele lisandub 4915 EUR omaosalust. Kokku on projekti maksumus 49 150 EUR.