Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on alustanud maakonnale kliima- ja energiakava koostamist, mis annab maakonnale suunised ja tegevuskava Lääne-Virumaa säästva, elujõulise ja targa arengu tagamiseks.

Lääne-Viru Omavalituste Liidu tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul hakkab kliima- ja energiakava koostamise protsess toimuma paralleelselt maakondliku arengustrateegia ja tegevuskava uuendamise protsessiga. „Meil on ootused, et kliima- ja energiakava annab ka maakondliku arengustrateegiasse olulise sisendi ühiste maakondlike suuniste ja eesmärkide näol, kuidas elukeskkonda säilitada ja parandada. Samuti peaksid tegevuskavva jõudma ka ühised projektiideed selliste eesmärkide saavutamiseks."

Kava koostamist viib läbi ettevõte Hendrikson & Ko koos ettevõttega Alkranel OÜ. Ettevõtte juhatuse liikmel Heikki Kallel on hea meel jagada ja rakendada enam kui 20-aastase kogemusega keskkonnakonsultatsiooni ettevõtete ekspertteadmisi Lääne-Virumaa tuleviku kujundamisel.

Maakondlik kliima- ja energiakava on arengudokument, mis valmib läbi erinevate huvigruppide kaasamise ja mille tulemusena saavad maakonna vallad omavalitsuspõhise sisendi kohalikele strateegilistele arengudokumentidele ja eelarvesse, mille rakendamisel saavad omavalitsused liikuda  kliimaneutraalsuse poole. Lisaks on koostatav kliima- ja energiakava abiks erinevate struktuurivahendite kaasamisel.

Kava koostamisel tehakse koostööd sõprusmaakonna Agderiga Norrast, kes jagab KOV-spetsialistidele ja sidusrühmade esindajatele oma kogemuste põhjal parimaid praktikaid seoses kliima- ja energiakavade koostamisega ning nende reaalsete rakendamisevõimalustega.

Kliima- ja energiakava avaseminar on plaanitud toimuma aprillis. Kava ise peab valmima suve lõpuks.

Arengudokumendi „Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava" koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 2014−2021 toetuse programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine". Projekti toetussumma on 44 235 EUR, millele lisandub 4915 EUR omaosalust. Kokku on projekti maksumus 49 150 EUR.