Rahvatervis on intersektoraalne valdkond, mille eesmärk on pikendada inimeste eluiga, parandada nende elukvaliteeti ning vähendada tervisealast ebavõrdsust. 
 

Tervis ei ole pelgalt haiguse puudumine, vaid sotsiaalse, füüsilise ja vaimse heaolu seisund. Rahvastiku tervise seisundi parandamiseks on vajalik süsteemsed ning valdkondade ülesed ühised pingutused. Tegevusi rahvastiku tervise parandamiseks viiakse ellu nii riiklikul, maakondlikul kui ka kohalikul tasandil. Rahvastiku tervise arengusse panustavad paljud valdkonnad: näiteks tarbijakaitse, siseturvalisuse, hariduse, majanduse, tervishoiu, lastekaitse, tööturu ja sotsiaalvaldkond.
 

Rahvastiku tervise seisundis positiivsete muutuste tagamiseks on vaja:

  • jälgida ja analüüsida rahvastiku tervise seisundit ja seda mõjutavaid tegureid;
  • tegelda isikute, kogukondade ja paikkondade tervisealase võimestamisega;
  • kujundada rahvastiku tervist toetavaid poliitikaid ja elukeskkonda kogukondlikul, kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil;
  • arendada ja osutada rahvastiku tervist toetavaid teenuseid;
  • viia ellu tervisedenduse ja keskkonnatervise tegevusi.