« Tagasi

TERVIST JA HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE IDEEKONKURSS

     

 

„Vaimse tervise toetamine läbi ennetustegevuste minu kogukonnas ja Lääne-Virumaal!"

 

Ideekonkursi eesmärgiks on pakkuda Lääne-Virumaa elanike vaimse tervise toetamiseks tegevusi, mis lahendavad mõnda elanike jaoks olulist kitsaskohta ja on suunatud elanike teadlikkuse tõstmisele.

Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu soovib konkursiga innustada kõiki mõtlema oma kogukonna probleemidele ja sellele, kuidas probleeme ise kodanikualgatuse korras lahendada.

 

Konkursil saavad osaleda:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja vabaühendused;
 • Avaliku sektori allasutused (Lääne-Viru maakonna koolid, lasteaiad, noortekeskused, huvikoolid, sihtasutused jne).

 

Konkursi tingimused:

 • Märkad ja mõistad oma kogukonnas vaimse tervise valdkonnas esinevat probleemi.
 • Mõtled, kuidas seda lahendada saad.
 • Veenad oma konkursitööga, et Sinu lahenduskäik looks muutusi ja muudaks kogukonna elu paremaks.
 • Planeeritav eelarve peab olema tegevustega seotud, mõistlik ning kulusäästlik.

 

Parimat ideed toetatakse kuni 4000 euroga!

Lisaks veel kahele ideele ergutustoetus väärtuses 1000 eurot!

 

Ideed tuleb saata e-maili aadressil sirli.kapper@virol.ee hiljemalt 1. maiks 2021!

 

Parima idee esitaja saab panustada vaimse tervise toetamisse ning ennetusvaldkonda oma kogukonnas ja kogu maakonnas!

 

NB! Parima(te) ideede toetamist on edaspidi võimalik koostöös maakonna tervisenõukoguga realiseerida maakondliku tegevuskava raames.

 Ideekonkursi tingimused

Taotlemine

Konkursil saavad osaleda:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja vabaühendused;
 • Avaliku sektori allasutused (Lääne-Virumaa koolid, lasteaiad, noortekeskused, huvikoolid jt)

 

Esitamise tingimused:

 • Idee tuleb esitada elektrooniliselt vastaval vormil (vt Lisa 1) ja esitada digitaalselt allkirjastatult saates e-posti aadressile sirli.kapper@virol.ee.
 • Arvesse võetakse ainult ideid, mis on vormistatud korrektselt, asjakohaselt, arusaadavalt ning kus on ideekonkursi tingimustega arvestatud. Korraldaja jätab endale õiguse loobuda idee vastuvõtmisest kui idee on asjakohatu või arusaamatu.
 • Toetatakse taotlusi, millel on pikemaajalisem mõju ja mis sisaldavad süsteemseid tegevusi ning milllel on välja toodud jätkutegevused läbi mitme aasta. Ei toetata üksikuid tervise-, spordi-, elustiili-, teabe päevi, konverentse, messe;
 • Kogu ideekonkursiga seotud ametlik informatsioon avaldatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel www.virol.ee
 • Parima(te) ideede toetamist on võimalik koostöös maakonna tervisenõukoguga realiseerida maakondliku tegevuskava raames või võimalusel 2021 aasta tegevuskava täpsustatud eelarvelistest vahenditest.

 

Idee …

 • tugineb faktidel, miks seda tegevust just sellele sihtgrupile vaja on (teadmis-ja tõenduspõhine);
 • ei ole ühekordne üritus vaid tegemist on protsessiga;
 • loob järjepideva protsessi, mida omakorda on võimalik ka edasi arendada;
 • on lihtsalt rakendatav (nõuab optimaalselt ressurssi, universaalne erinevate piirkondade jaoks jne);
 • teeb ettepaneku, kuidas jõuda vaimse tervise hoidmise või probleemilahendamiseni läbi ennetustegevuste;
 • võib olla ka juba varasemalt järgi proovitud hästi toimiv tegevus;
 • esitaja ei pea olema idee elluviija, kuid sellisel juhul peavad olema välja toodud ettepanekud, kaardistused ja koostöö kokkulepped, kellega koostöös idee ellu viiakse.