Hariduse tugiteenuste projekti uuring

Uuring viidi läbi projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks" raames. Projekti raames töötatakse teenusedisaini ja juhitud koosloome protsessis välja uuendatud valdkonnaülene mudel, mis põhineb olemasolevatel ressurssidel ja teenustel. Selleks kaardistati antud uuringu käigus olemasolev olukord ja ressursid igas omavalitsuses. Uuringu esimeses etapis selgitati välja ja analüüsiti varajast koolist väljalangevust soodustavaid tegureid ning pakuti välja mõõdikud nende seireks. Samuti viidi läbi võimalike koolist väljalangemise ennetamise sihtgruppide kaardisuts ning tugispetsialistide ja teenuste kaardistus.

Uuringu raportiga on võimalik tutvuda siin.

Uuringu läbiviimist rahastati ülalnimetatud projekti raames Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks".