KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM
 
 
Programmist
 
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. 
 
Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
 

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2500 eurot.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
 
Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Alates 2018. aastast vastutavad programmi rakendamise eest maakondades maakondlikud arendusorganisatsioonid.
 
Lääne-Virumaal vastutab programmi rakendamise eest Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.
 
Lääne-Virumaa kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku komisjoni koosseis:
 
Kaire Kullik - Rakvere valla arendus- ja planeerimisspetsialist
Kaili Kõrgesaar - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
Ene Preem - Väike-Maarja valla arendusnõunik
Riho Tell - Tapa valla abivallavanem
Heli Napp - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja