Lääne-Viru kliima- ja energiakava koostamine

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on saanud rahastuse programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine", mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 2014−2021 programmist. Projekti toel valmib Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava, mis annab maakonnale suunised ja tegevuskava Lääne-Virumaa säästva, elujõulise ja targa arengu tagamiseks.

Projekti käigus:

  1. kaardistatakse olemasolev olukord,
  2. seatakse eesmärgid kliimamuutustega kohanemiseks,
  3. määratakse näitajad, et millega eesmärkide täitmist jälgida,
  4. koostatakse tegevuskava eesmärkide täitmiseks
  5. pannakse kokku pikaajaline visioon, mis saab sisendiks maakonna arengustrateegiasse
  6. kaardistakse maakonnaülesed projektiideed kliima- ja energiakava tegevuste elluviimiseks
  7. määratakse seire kord ja teostamise ajakava

Vastavalt lähteülesandele pakub töö teostaja töö käigus välja ka

Projekti toetussumma on 44 235 EUR, millele lisandub 4915 EUR omaosalust. Kokku on projekti maksumus 49 150 EUR.

Projekti on kaasatud partnerina ka doonorriigi esindaja, st Norrast Agderi maakond. Partneri rolliks on projektis osaleda nõuandja ja oma parimate praktikate jagajana kliimakava koostamise käigus.

Projekti tulemusena valmivast maakondlikust kliima- ja energiakavast  saab olema võimalik võtta iga KOV-i kohta välja kehtivad andmed, millest omakorda saab koostada igale kohalikule omavalitsusele oma kliima- ja energiakava.

Hetkel otsitakse lihthanke korras töö teostajat, milline peaks selguma 21.detsembril 2022.