24.05.22

 

Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuse arendamise vajaduse analüüs

Projekti nimi: Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuse arendamise vajaduse analüüs

Meede: Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

Rahastaja: ESF

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärk on et sotsiaalteenused Lääne-Virumaal on kliendile mugavad, kättesaadavad ning maakonna kohalike omavalitsuste kulutused sotsiaalvaldkonnas vähenevad. Teenuse osutamise võrgustiku terviklik korraldamine rahvastikumuutustega arvestavalt eesmärgiga tagada sotsiaalteenuste ühtlane kõrge kvaliteet nii maakonnas kui ka võrreldes naaberpiirkondadega. Omavalitsused saavad endale teadmistepõhise tööriista, mille põhjal teha sotsiaalteenuste korraldamise otsuseid ja mille läbi paraneb kohalike avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning kulutused sotsiaalvaldkonda vähenevad. Maakondlik terviklik lähenemine loob pinnase, et otsuseid langetatakse ja teenuseid osutatakse kohalike omavalitsuste ja kolmanda- ning erasektoriga koostöös, mille läbi suureneb kohalike omavalitsuste koostöövõimekus. Samuti on tulemuseks kvaliteetsem maakonna arengustrateegia ja tegevuskava uueks perioodiks.

Projekti raames viib teenusepakkuja Cumulus Consulting OÜ läbi analüüsi, mis koosneb järgmistest osadest:

1. Sotsiaalteenuste pakkumise suutlikkuse analüüs (teenuste olemasolu, teenusvõimekus jt) kogukondades

2. Pikaajaline vaade teenusvajaduse trendidest ning selle mõju teenuste arendamisele

3. Maakonnaülese ja/või väiksema grupi KOVide koostöös korraldatavate või osutatavate teenuste vajaduste analüüs

4. Kogukonnateenuste vajaduse analüüs ja teenuseosutajate võrgustiku kaardistus vajadusest lähtuvalt

5.KOVide ja koostöös (maakonnaülesel või KOVide grupid) korraldatavate või osutatavate teenuste mudeli disain (sh ühised võimekused, institutsioonid ja taristu) ja rakendamise eelduste tagamise tegevused (sh teenuste osutamine erinevate sektorite poolt jne)

Projekti algus ja lõpp: 02.08.2021 - 01.08.2022

Projekti kogumaksumus: 29 952,00 EUR

Projekti toetussumma: 25 000 EUR

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projektijuht:
Anu Oja
Tel: 524 3927
e-post: anu.oja@virol.ee