Tervisenõukogu on töögrupp paikkonnas, mille liikmeteks on erinevate tervise ja heaoluga seotud valdkondade (sh haridus, sotsiaaltöö, korrakaitse, kultuurikorraldus, heakord, maaplaneeringud jm) kohalikud esindajad.

 

Maakonna ja kohaliku omavalitsuste tervisenõukogu peamisteks ülesanneteks on:

  • elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh tervise- ja heaoluprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks;
  • tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad;
  • partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamine;
  • riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine paikkonnas;
  • tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine;
  • elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine;
  • tervisealase teabe levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest;
  • erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;
  • koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega;
  • koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga.