Ülesanded

Nõukogu ülesanded on: 

1. kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;
 
2. koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, tervisedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;
 
3. seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;
 
4. soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist;
 
5. jälgida regulaarselt liiklusohutusprogrammi, selle rakendusplaani ning teiste liikluskeskkonda ja –ohutust puudutavate kavade täitmist, püstitatud eesmärkideni jõudmist, hinnates valitud ja rakendatud meetmete tõhusust ning esitades vastavatele ametkondadele oma seisukohad ja ettepanekud olukorra parandamiseks;
 
6. jälgida liikluskeskkonna ja -ohutuse alast olukorda, liiklusjärelvalvet puudutavaid küsimusi ning aidata kaasa liiklushariduse tõhustamisele, anda soovitusi ja teavitada avalikkust eelpoolnimetatud valdkondi puudutavatest probleemidest; 
 
7. nõustada hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete täitmist; 
 
8. koordineerida ühiselt elanikkonnakaitse valdkonda puudutavate tegevuste elluviimist; 
 
9. korraldada elanikkonnakaitse kommunikatsioonistrateegia elluviimist