Lääne-Virumaa elanike liikumisharjumused ja -hoiakud

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Lääne-Virumaa elanikkonna liikumisharjumused ja - hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna vastava valdkonna arengu planeerimiseks. Uuringu tulemusi kasutatakse ka sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil. Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb vajadusest võrrelda Eesti ja Lääne-Virumaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda kas ja kuidas Lääne-Virumaa tihe- ja hajaasustuse elanike vastused erinevad üksteisest.

Uuringu sihtgrupp oli 15–75-aastased Lääne-Virumaa elanikud, keda eristati soo, vanuse gruppide ning tiheasustuse ehk Rakvere linna ja selle lähiümbruse ja hajaasustuse ehk ülejäänud Lääne-Viru maakonna tasandil.

Uuringuga on võimalik tutvuda siin.