Mis on sotsiaaltransport?

Sotsiaaltransport on teenus, mis võimaldab puudega või liikumistakistusega isikutele, vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmele või muule abivajavale isikule, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel kas Anija, Ambla, Haljala, Kohila, Rakvere, Tapa, Vinni, Viru-Nigula või Väike-Maarja vallas või Saue linnas avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavust võrdväärselt toimetuleku- või liikumisprobleeme mitteomavate isikutega.

Sotsiaaltranspordi teenuse abil võimaldame Teile sõite:

1.      avalikele teenustele (tervishoiuteenus, apteegiteenus, finantsteenused, õigusabiteenused ja sotsiaalteenused) juurdepääsu hõlbustamiseks;

2.      regulaarselt õppeasutusse või tööle ja tagasi elukohta;

3.      elukondlike vajaduste rahuldamiseks (sh sisseostud, iluteenused, vaba aja sisustamine jms)

 

Juhime Teie tähelepanu, et sõltuvalt elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest võivad sotsiaaltranspordi teenuse osutamise tingimused siinkirjeldatust mõnevõrra erineda. Täpse info saamiseks pöörduge palun kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

 

Kellele sotsiaaltransporti võimaldatakse?

Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada rahvastikuregistri andmetel ühte eelpool nimetatud omavalitsustest asuvale elukoha aadressile registreeritud:

1.      puudega inimesel;

2.      liikumistakistusega isikul;

3.      vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmel;

4.      isikul, kelle transpordi on tellinud haigla või kohalik omavalitsus;

5.      puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas elaval isikul;

6.      eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga koos reisival isikul;

või

7.      vaba istekoha olemasolul sõidukis ka muul isikul sõltumata tema elukoha registreeringust.

Tegemist ei ole pelgalt invatranspordiga, vaid reisida on võimalik ka nendel inimestel, kellele muud olemasolevad transpordilahendused (liinibuss, takso, oma auto) ei sobi või muid võimalusi ei olegi.

 

Kuidas teenusele pääseb?

Teenust osutatakse eelkõige registreeritud klientidele ning sõidukis vaba istekoha olemasolul ka kõikidele teistele soovijatele. Kui soovite teenusele pääseda, esitage valla- või linnavalitsusele vormikohane avaldus. Avalduse esitamine annab Teile võimaluse teenust kasutada, kuid ei kohusta selleks. Avalduse vormi saab omavalitsuse kodulehelt või valla- või linnavalitsusest.

Avalduse alusel koostab omavalitsuse sotsiaaltöötaja kliendi profiili, kuhu märgib teenuse osutamise eritingimused (nt kliendi kasutatavad abivahendid, võimalikud hinnasoodustused, kliendi tervislikust seisundist tuleneda võivad piirangud teenuse osutamisele, reiside tüübi, arvu ja sageduse piirangud vms).

Erandjuhtumina on lubatud teenust kasutada ka ühes nimetatud 10 omavalitsusest elaval isikul, kes ei ole kliendiks registreeritud, aga seda vaid kahel juhul:

1.      haigla suunab patsiendi ravijärgselt koju ning korraldab tema soovil ja nõusolekul akuutse reisi koju läbi sotsiaaltranspordi (transporti koju võimaldatakse Ida-Tallinna Keskhaigla, Järvamaa haigla, Lääne-Tallinna keskhaigla ja Rakvere haigla patsientidele);

2.      kliendi tellitud sõidukis on vaba istekoht ning kliendiks registreerimata isiku kaasasõitmine ei põhjusta vedajale ega teistele reisijatele lisakulu (sh ei tehta lisapeatusi, marsruudist kõrvalekaldeid jms).

Mõlemal juhul on teenus reisijale tasuline, kui kohalik omavalitsus ei ole otsustanud teisiti. Kui omavalitsus pole lubanud reisijale kas tasuta või soodushinnaga transporti enne reisi tellimist, siis tuleb tasuda sõidu eest sõidukijuhile enne sõidu algust (vaid öisel perioodil kella 23-7 tellitud akuutsete reiside eest haiglast koju on võimalik tasuda arve alusel).

 

Reisi tellimine

Reisi tellimiseks läbi ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi helistage teenuse operaatorile telefonil 7331455 või esitage tellimus e-posti teel aadressile tellimus.laanevirumaa@samres.info

Tellimusi saab esitada kõikidel nädalapäevadel kl 7-23, aga alati vähemalt üks päev ette hiljemalt reisile eelneva päeva kl 16. Vaba istekohta kasutamise tellimusi saab esitada vaid reisile eelneva päeva kl 15 kuni kl 16. Haigla vastutaval personalil on õigus akuutseid reise tellida patsiendile tema sooviavalduse ja vajadusel tasumisega nõustumise korral ööpäev läbi.

Transpordikorralduse ladususe ja teenuse võimalikult madala hinna tagamisel on suur roll esitatud tellimuste õigsusel. Tellimuste muudatustest või tühistamistest tuleb operaatorile teada anda kavandatud reisi toimumisele eelneva päeva kella 16ks. Tellimuse muutmine või tühistamine on tasuta, küll aga tuleb kliendil maksta tellimuse täitmise eest juhul, kui ta jätab reisile ilmumata ning ei ole sellest operaatorit eelnevalt informeerinud.

 

Reisida on võimalik ööpäev läbi, aga reis tuleb alati tellida vähemalt eelneval päeval hiljemalt kl 16.

Tellimuse vormistamiseks esitage teenuse operaatorile järgmised andmed:

1.      kliendi nimi ja isikukood või kliendinumber;

2.      reisi täpne lähte- ja sihtkoha aadress;

3.      millal soovite sõita (päev ja kellaaeg) ja kas on oluline mingil kindlal ajal kohal olla (näiteks arsti vastuvõtt);

4.      kontakttelefon, soovitavalt mobiiltelefoninumber;

5.      kui palju on reisijaid koos kliendiga;

6.      kaasa võetavad abivahendid;

7.      eritingimused ja muu oluline info tellimuse vormistamiseks.

 

Operaator võtab tellimuse vastu, kui see on vastavuses kliendi profiilis sätestatud tingimustega. Reisi tellimisel annab teenuse operaator Teile teada maksimaalse hinna, mis Teil tuleb teenuse eest maksta juhul, kui reisite üksi. Kuna tellimuste vastuvõtt lõpetatakse reisile eelneval päeval kell 16 on alles pärast seda võimalik operaatoril kõik järgmiseks päevaks esitatud tellimused sõidukite kaupa komplekteerida. Operaator peab tellimuste komplekteerimisel tagama, et sõidukeid kasutatakse maksimaalselt võimaliku efektiivsusega ning vedu teostava sõiduki istekohad oleksid maksimaalselt hõivatud. Kui Teie tellitud reisiga ühitatakse ka muid tellimusi, alaneb teenuse maksumus. Teenuse hinda on võimalik operaatori käest täpsustada reisile asudes.

 

Lamamistransport on lubatud vaid kliendi profiilis sätestatud juhul või kui reisi tellib haigla vastutav töötaja. Lamamisraamil reisiv isik peab suutma reisi taluda.

 

Kliendi õigused, kohustused ja piirangud

Kliendil on sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks õigus:

1)      esitada, muuta või tühistada tellimust nii eesti kui ka vene keeles igapäevaselt kella 7-23;

2)      tellida regulaarreise vaid sõiduks tööle või õppeasutusse ning sealt tagasi;

3)      võtta reisile kaasa saatja, kaasreisija või alla 7-aastane laps vastavalt kliendi profiilis märgitule;

4)      reisi broneerimisel teada saama reisi alguse kellaaja ning reisi maksimaalse võimaliku maksumuse (omaosaluse tasu);

5)      kontrollida operaatorteenuse osutajalt reisi maksumust (omaosaluse suurust);

6)      tasuta reisijateveole kui teenuse osutajaga kokkulepitud reisijateveoteenuse osutamine viibib Kliendist mitteoleneval põhjusel rohkem kui 30 minutit (v.a. vääramatu jõu korral);

7)      esitada kaebus, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval arvates kaebuseks alust andnud teenuse osutamise päevast;

8)      esitada operaatorteenuse osutajale ettepanekuid sotsiaaltransporditeenuse osutamise või korraldamise kvaliteedi tõstmiseks.

 

Klient on sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel kohustatud:

1)      pidama tellimuse esitamisel kinni kliendi profiilis temale või tema tellimuse suhtes seatud piirangutest;

2)      regulaarreisid tellima ette vähemalt neljakuuliseks perioodiks;

3)      tasuma tellitud reisi eest vastavalt kehtestatud omaosaluse määrale ning samuti tasuma endaga kaasasoleva kaasreisija eest;

4)      tasuma tellitud reisist loobumisel tehtud tellimuse eest täismahus juhul, kui klient ei tühistanud tellimust nõuetekohasel ajal ja viisil.

 

Kliendil on sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel keelatud:

1)      nõuda sõiduki peatamist väljaspool reisi lähte- või sihtkohta, välja arvatud kliendiprofiilis lubatud tingimustel;

2)      reisida sõidukijuhti või teisi reisijaid ohustada võivas seisundis või ilma nõutava saatjata;

3)      nõuda sõidukis üksireisimist, kui see ei ole kliendiprofiilis sellisena sätestatud;

4)      võtta sõidukisse kaasa muud pagasit peale käsipagasi ja/või abivahendi.

 

Reisi alustamisel tuleb reisijal esitada sõidukijuhile isikutunnistus. Sellega on tagatud, et klient istub õigesse sõidukisse.

 

Kliendiga kaasasolev saatja, kaasreisija või kliendi alla 7-aastane laps tohivad sõidukisse siseneda ja sealt väljuda vaid samas kohas koos kliendiga ning ei tohi reisida sõidukijuhti või teisi reisijaid ohustada võivas seisundis. Saatjal, kaasreisijal ning vaba istekohta kasutaval isikul ei tohi kaasas olla sõidukis täiendavat ruumi vajavaid abivahendeid või pagasit.

 

Kliendi võib lähtekohast peale võtta soovitud ajast kuni 2 tundi hiljem ja sihtkohta toimetada soovitud ajast kuni 2 tundi varem, haiglate esitatud akuutsete tellimuste korral on lubatav viibeaeg kuni 4 tundi. Regulaarreisidel on lubatud vastav viibeaeg 15 minutit ja tuleb arvesse võtta, et klient ei jõuaks sihtkohta enne selle avamist ja ei lahkuks sealt peale sulgemist.

 

Teenuse maksumus

Sotsiaaltransporditeenuse tasu koosneb veokorraldustasust, sõidualustustasust ja veoteenuse tasust ning vajadusel ka tasust kliendile osutatud lisateenuste (kandeabi, kliendi saatmise ning kanderaamisõiduki korral ka kanderaamiteenus) eest. Sotsiaaltransporditeenuse maksumus arvestatakse ühe tasu eest reisiva isiku kohta selliselt, et veotasu ei sõltu sõiduki tegelikult läbitavast vahemaast, vaid arvestatakse kliendi tellimuse lähte- ja sihtkoha lühima võimaliku vahemaa alusel võttes arvesse ka sõidukis tasu eest reisijate arvu ning koos reisides läbitavat vahemaad.

 

1.      Veokorraldustasu – fikseeritud summas avalduv tasu, mis lisandub igale osutatud veoteenuse maksumusele (v.a. valveajal tellitud akuutsele veoteenusele) iga tellitud ja teostatud veo kohta ning katab operaatorteenuse osutaja kulud sotsiaaltransporditeenuse korraldamisel;

2.      Sõidualustustasu – fikseeritud summas avalduv tasu, mis lisandub igale osutatud veoteenuse maksumusele iga tasu eest reisiva isiku kohta ning katab osaliselt vedaja kulud reisijate teenindamisel;

3.      Kandeabiteenus – kliendi kandmine kodust, haiglaruumist vm mistahes korrusel asuvast hoonesisesest asukohast sõidukisse või sõidukist sõidukijuhi abiga;

4.      Kliendi saatmise teenus – kliendi aitamine liikumisel kodust, haiglaruumist vm hoonesisesest mistahes korrusel asuvast asukohast sõidukini või vastupidi (sh. näiteks haiglas arsti vastuvõtu kabineti ukse taha saatmine, ja haigla vastutavale töötajale edasiseks saatmiseks üleandmine);

5.      Kanderaamiteenus – kliendi tema kodust, haiglaruumist vm hoonesisesest mistahes korrusel asuvast asukohast kanderaamil pealevõtmine või sinna kanderaamil mahapanemine, kliendi eest hoolitsemine veo ajal (sh nt lamamisasendi muutmine, juua andmine vms.), sõiduki ettevalmistamine ja korrastamine enne kliendile teenuse osutamist.

 

Teenuse komponentide nominaalhinnad:

Teenustasu

Maksumus koos käibemaksuga

Veokorraldustasu

3,60 eurot ühe täitmisele pööratud tellimuse kohta

Sõidualustustasu

0.60 eurot iga tasu eest sõitva reisija kohta

Veoteenuse tasu sõiduauto või ratastoolibussiga

1,86 eurot ühe kilomeetri kohta

Veoteenuse tasu kanderaamiga sõidukiga

1,86 eurot ühe kilomeetri kohta

 

 

Kliendi kandeabi teenus

3.20 eurot iga 15 minuti kohta

Kliendi saatmise teenus

3.20 eurot

Kanderaamiteenus

12.80 eurot

 

Kui reis tellitakse korraga mitmele inimesele, siis tasutakse veokorraldustasu kogu grupi kohta, sõidualustustasu arvestatakse aga iga tasulise reisija kohta eraldi.

  

Lisaks on mõned omavalitsused kehtestanud real juhtudel ka hinnasoodustusi võrreldes eeltoodud hinnakirjaga. Täpsemat teavet soodustuste kohta saab kohalikust omavalitsusest.

 

Kaasreisija (kui ta ei ole kliendi profiilis ette nähtud saatja ega kliendi alla 7-aastane laps) või vaba istekohta kasutav isik peab tasuma veo eest arvestatud tasu täies ulatuses ning neile soodustused ei laiene.

 

Kõik tasu eest reisijad peavad reisi eest tasuma sõidukijuhile sõidukisse sisenemisel enne reisi alustamist vastavalt operaatorteenuse osutaja koostatud kalkulatsioonile. Reisijal on õigus kontrollida operaatorteenuse osutajalt sõidukijuhi küsitud maksumuse õigsust nii reisile asudes kui ka pärast reisi toimumist. Sõidukijuht peab reisijale andma sõidu eest tasumist tõendava tšeki. Valveajal tellitud reisi eest tasub klient teenuse operaatori esitatava arve alusel hiljemalt 21 päeva jooksul.

 

Lisainfo

Kui leiate, et osutatud teenus ei vastanud Teie esitatud tellimusele, siis on Teil võimalik esitada igal tööpäeval kell 8-16 teenuse operaatorile pretensioon. Pretensioon tuleb vajadusel esitada hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates pretensiooni esitamiseks alust andnud sündmusest.

Sotsiaaltranspordi teenuse kohta täpsema info saamiseks helistage oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale:

 

Teenuse operaatori ülesandeid täidab Samres Esti AS, teenuse osutamist ning 12 omavalitsuse koostööd korraldab Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.