MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA PROTSESSI KIRJELDUS

 

Lääne-Viru maakonna strateegiaprotsess algatati Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu otsusega 25. veebruar 2022 nr 9.  Moodustati 11-liikmeline juhtrühm, kuhu kuulusid kõigi omavalitsusüksuste esindajad Lääne-Viru maakonnast. Juhtrühma liikmetega saab tutvuda SIIN.

 

Juhtrühma ülesanneteks kinnitati avakoosolekul (03.02.2022) järgmine:

 • ajakava koostamine ja järgimine;
 • jooksev protsessi ja koostöö suunamine,
 • strateegiliste valikute väljatöötamine ja kaalutlemine,
 • otsuste ettevalmistus ja ettepanekute tegemine juhatusele ja üldkogule,
 • tagasisidestamine valdade arengukavade ja eelarvestrateegiatega,
 • tulemuste ja arengustrateegia/tegevuskava ettekandmine oma KOV-volikogus.

Viidi läbi hange konsultandi leidmiseks, mille tulemusel valiti töö läbiviimiseks  OÜ Geomedia ja OÜ Cumulus Consulting ühispakkujana.

Strateegia koostamisse sisendite saamiseks moodustati seitse teemarühma, mille liikmeteks olid erinevate organisatsioonide esindajad avalikust, era- ja kolmandast sektorist.

Teemarühmad olid järgmised:

 • ettevõtlus ja turism
 • kultuur
 • sport
 • keskkond, kliima- ja energia
 • haridus, noorsootöö ja huviharidus
 • taristu ja transport
 • sotsiaal, tervishoid, tervisedendus ja turvalisus

Teemarühmade koosseisude ja nende juhtidega on võimalik tutvuda SIIN.

Kokku osales teemarühmades ca 100 inimest era- ja avalikust sektorist ja vabaühendustest. Liikmete ülesandeks oli etteantud metoodika põhjal anda strateegiasse kirjalikud sisendid. Teemarühmade aprillist maini 2022 toimunud kohtumistel kaardistati valdkonniti olemasolev olukord, toodi välja maakondlikud eripärad, koostati SWOT-analüüs, määratleti kriitilise tähtsusega edutegurid ja sõnastati maakonnaülesed tegevused.

 

Arutelude tulemusena saadud kirjaliku sisendi põhjal viidi 20.mail 2022 läbi maakondlik arenguseminar, kus otsiti strateegia tarvis konsensuslikke lahendeid ja kooskõlastati arusaamasid maakondliku arengu sihiseade tarvis. Seminaril osales ca 70  inimest.

Eelnevalt, 29. aprillil, viidi läbi ka laiapõhjaline veebiarutelu kuue ministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja töörühmade esindajatega, mille käigus ministeeriumite (Haridusministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Kultuuriministeerium) töötajad tutvustasid on valdkonna strateegilisi suundi ja seostasid neid Lääne-Virumaa arenguga.

Strateegia valmimisse panustas statistilise ülevaate kokkupanekuga Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituut Mõdrikul.

 

Strateegia koostamise organisatsiooni iseloomustab allolev joonis.