Maakonna arengustrateegia protsessi kirjeldus

 

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ muutmise protsess oli ülesehitatud järgmiselt:

1. Juhtrühma moodustamine maakonna omavalitsuste poolt. Juhtrühma valiti 8 liiget. Juhtrühma ülesanded olid järgmised:

 • protsessi algatamine,
 • rollide jaotamine,
 • üldises tegevus- ja ajakavas ning põhisuundades ja põhimõtetes kokkuleppimine,
 • teemarühmade moodustamine,
 • kaasatavate organisatsioonide/inimeste/huvigruppide määratlemine,
 • teemarühmade tööde kokkuvõtete analüüsimine,
 • kitsaskohtade selgitamine ja neile lahenduste leidmine,
 • tegevuskava sisendi analüüsimine,
 • ühishuvide määratlemine,
 • tegevuste seostamine omavalitsuste arengukavadega ja naabermaakondade strateegiatega,
 • strateegia muutmise korra ja seire koostamine.

2. Konsultandi leidmine protsessi juhtimiseks ja strateegiadokumendi koostamiseks.

3. Teemarühmade moodustamine järgmistes valdkondades (9):

 • avalikud teenused,
 • ettevõtlus ja tööhõive,
 • haridus,
 • keskkonnataristu,
 • kultuur ja sport,
 • noorsootöö,
 • turvalisus ja rahvatervis,
 • tehniline taristu ja ühistransport,
 • vabaühendused.

2018. aasta juulist augustini toimus kaks suuremat teemarühmade seminaride päeva. Esimesel päeval toimus põhisuundade probleemide ja kitsaskohtade väljatoomine ning eesmärkide püstitamine. Teisel päeval leidis aset tegevuskavas tegevuste määratlemine aastateks 2019-2023. Strateegia seminaridel osales maakonnast kokku ligi 110 erinevate valdkondade asjatundjat. Lisaks laekus 15 kirjalikku vastust neilt spetsialistidelt, kes ei saanud seminaridel osaleda.

4. Riiklikes strateegiates seatud arengusuundumuste seostamine Lääne-Viru maakonna arengustrateegiaga.

5. Lääne-Viru maakonnaplaneeringu seostamine arengustrateegiaga. Ruumilise lahenduse koostamine arengustrateegiale.

6. Lääne-Viru maakonna omavalitsuste arengukavadest ja naabermaakondade strateegiatest, LEADER tegevuspiirkondade strateegiatest ja muudest piirkondlikest strateegiatest seoste leidmine.

7. Strateegia koostamine ja keeleline toimetamine.

Pidevalt toimus erinevate tegevuste kaupa täiendav kaasamine, protsessi avalikustamine ning kooskõlastamine. Samuti on strateegia eesmärkide osas  nõu peetud Rahandusministeeriumiga.