Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu andmekaitsetingimused ehk privaatsusavaldus

 

Andmekaitsetingimused ehk privaatsusavaldus.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (edaspidi VIROL) töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR), Euroopa Liidu infosüsteemide turvalisuse direktiiviga (NIS), isikuandmete kaitse seadusega (IKS), küberturvalisuse seadusega (KüTS) ning muude kehtivate õigusaktidega, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist.
Lähtume alati minimaalsuse printsiibist ja kogume ning töötleme isikuandmeid nii vähe, kui võimalik. Isikuandmed, mida meile vaja enam pole, kustutame koheselt.
Rakendame hoolikalt infoturvet, et teie andmed oleks kaitstud.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
- Töölepingute ning lepingute täitmiseks töötleme lepingupartnerite isikuandmeid (GDPR Art 6 lg 1 punkt b). Need andmed oleme kogunud otse lepingupartneritelt. Töölepingute sõlmimiseks kasutatavaid isikuandmeid reguleerib Töölepinguseadus.
- Oma juriidilise kohustuse täitmiseks võime kasutada (GDPR Art 6 lg 1 punkt c).
- isikuandmeid õigustatud huvi alusel (GDPR Art 6 lg 1 punkt f) võime töödelda seoses ürituste, küsitluste, konkursside jms läbiviimiseks. Igal sellisel juhul teavitame isikuid nendelt kogutud andmete kohta ning teatame vastutava töötleja nime.
- Aegajalt on olukordi, kui omavalitsusliidule pannakse riigi poolt kohustusi. Sellistel juhtudel töötleme isikuandmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (GDPR Art 6 lg 1 punkt e). Sellekohast teavet hetkeolukorra kohta saab küsida meie andmekaitsetöötajalt andmekaitseametnik@virol.ee
-  Nõusoleku (GDPR Art 6 lg 1 punkt b) alusel isikuandmete töötlemine.
Vahest peame küsima nõusolekut isikuandmete töötlemiseks (Näiteks: piltide avaldamine tänuüritustelt jms). Siis esitame nõusoleku küsimisel selgelt eesmärgi isikuandmete kasutamiseks ja seda sõltumatult muudest teguritest. Teie nõusoleku alusel kasutame küsitud isikuandmeid vaid küsitud eesmärgiks. Nõusoleku andmine isikuandmete töötluseks on alati vabatahtlik ja teil puudub kohustus või sund oma nõusolek anda.
NB! Teil on igal ajal õigus oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Selleks võtke ühendust nõusoleku küsijaga või kirjutage andmekaitsetöötajale andmekaitseametnik@virol.ee

 

Kui isikuandmed pärinevad andmesubjektilt.
Isikuandmete kogumise käigus, isikult endalt või tema seaduslikult esindajalt, esitame vastutava töötleja nime, andmekaitsetöötaja kontakti ning viite käesolevate andmekaitsetingimuste asukoha kohta.
Kui kogutava teabe iseloom erineb käesolevatest andmekaitsetingimustest või nõuab teabe lisamist isikule, siis esitame selle andmete kogumise käigus.

 

Kui isikuandmed ei pärine andmesubjektilt.
Kui kogutavad isikuandmed ei pärine isikult endalt või tema seaduslikult esindajalt, siis teavitame teda isikuandmetest mida töötleme hiljemalt ühe kuu jooksul. V.a. seadusest tuleneval juhul või juhul, kui see teave on tal juba olemas. Samuti teavitame töötlemise eesmärkidest ja õiguslikest alustest, lisades viite käesolevatele andmekaitsetingimustele ning vastutava töötleja nime ja andmekaitsetöötaja kontakti.

Vastutav ja volitatud töötleja.
Üldjuhul on meie andmetöötlusel vastutavaks töötlejaks VIROL. Andmekaitsetöötaja kontakt on andmekaitseametnik@virol.ee
VIROL võib vastutava töötlejana volitada isikuandmeid töötlema ka teisi isikuid või asutusi. Sellisel juhul sõlmime volitatud töötleja lepingu, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud andmetöötlusel järgima kõiki kehtivaid õigusakte ja vastutava töötleja juhiseid ning hoidma konfidentsiaalsena talle teatavaks saavaid isikuandmeid.
Samuti võime ise olla volitatud töötlejaks või kaasvastutavaks töötlejaks.
Kinnitame, et igas olukorras hoiame teie isikuandmeid äärmise hoolikusega.

Isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamine.
Isikuandmetega dokumente säilitame üldjuhul dokumendi säilitustähtaja või võimalike õigusnõuete lõppemiseni.
Raamatupidamisdokumente säilitame üldjuhul lähtuvalt raamatupidamisseadusest seitse aastat.
Kirjavahetust säilitame vastavalt seadusandlusele ja dokumentide loetelule.
Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitame koheselt v.a. kehtivatest õigusaktidest või õigusnõuetest tulenevatel juhtudel.

Pildistamine ja filmimine VIROLI avalikul üritusel.
Igaühel on õigus pildistada ja filmida avalikul üritusel isiklikuks otstarbeks ja vaadata neid salvestisi sõprade- ning pereringis.
Kui VIROL pildistab või filmib avalikul üritusel, siis teavitame sellest siltidega enne kaamerate vaatevälja jõudmist. Seega on kõigil võimalus mitte sattuda soovimatult salvestistele.
VIROL'i poolse pildi- ja videomaterjali avalikustamine toimub üldjuhul kõigi seal kajastatud isikute (või tema seadusliku esindaja) nõusolekul (GDPR Art 6 lg 1 punkt a). Erandkorras võime avaldada pildi- ja videomaterjali õigustatud huvi alusel (GDPR Art 6 lg 1 punkt f), kuid sellest teavitame eraldi ja selgelt mõistetaval viisil.
Salvestistel kujutatud isikul või tema seaduslikul esindajal jääb alati õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda salvestiselt tema isikuandmete eemaldamist.

 

Isikuandmete edastamisest.
VIROL edastab isikuandmeid seadusest tulenevatel juhtudel või nõusoleku alusel, rangelt kehtivate õigusaktidega kooskõlas.
Kolmandatesse riikidesse ning rahvusvahelistele organisatsioonidele isikuandmeid me üldjuhul ei edasta. Kui selleks tekib vajadus või kohustus, siis järgime rangelt seadusandlust ja see saab toimuda vaid andmesubjekti või tema seadusliku esindaja nõusolekul.

Automatiseeritud otsused ja  profiilianalüüsid
VIROL ei tee automatiseeritud üksikotsuseid ega profiilianalüüse.

Andmesubjekti ehk inimese õigused oma andmete üle.
Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele on isikul õigus küsida tutvumiseks oma isikuandmeid mida me töötleme, on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist ja õigus esitada vastuväiteid.
Isikul on asjakohasel juhul õigus nõuda andmetöötluse lõpetamist, piiramist ja oma isikuandmete kustutamist.
On õigus igal ajal võtta tagasi oma antud nõusolek enda või esindatava isikuandmete töötlemiseks ja seda ilma kahjulike tagajärgedeta.
Samuti on isikul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole nõudmaks oma õigusi.


Andmekaitsealased küsimused ja pöördumised palume saata e-postiga aadressile andmekaitseametnik@virol.ee