1.09.22

 

 

Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuse arendamise vajaduse analüüs

Projekti nimi: Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuse arendamise vajaduse analüüs

Meede: Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

Rahastaja: ESF

Projekti eesmärk ja tulemused:  Analüüsi eesmärgiks oli anda omavalitsustele sisend, kuidas pakkuda sotsiaalteenuseid nii, et need oleksid kliendile mugavad, kättesaadavad ning kulud oleksid tulevikus jõukohased.

Analüüsi läbiviimiseks viidi läbi järgmised tegevused:

• analüüsiti sotsiaalteenuste pakkumise suutlikkust (teenuste olemasolu, nendega rahulolu, kättesaadavust, teenusvõimekust jm);

• tuvastati teenuseosutajate ökosüsteem, olulised partnerid ja teenuseosutajad;

• tuvastati pikaajaline vaade teenusvajaduse trendidest ning selle mõju teenuste arendamisele;

• selgitati välja sihtgrupi hinnangud ja ootused sotsiaalvaldkonna teenustele;

• tuvastati KOVide koostöös korraldatavate teenuste vajadused;

• tuvastati kogukonnateenuste tagamises osalemise valmisolek;

• määratleti KOVide koostöös korraldatavate või osutatavate teenused, nende tagamise mudel ja rakendamise eeldused;

• esitati analüüsist tulenevad ettepanekud koostöö teenuste arendamiseks ja tagamiseks vajalikud tegevused.

 

Analüüsi tulemusena selgusid maakonnaülese koostööpotentsiaali ja -vajadusega sotsiaalteenused ja arendustegevused, mille baasil esitati analüüsis ka esialgsed ettepanekud ja määratleti selleks sobilik koostöövorm. Analüüsi tulemusena koostati tegevuse elluviimise aja- ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidiste arendustegevuste planeerimiseks maakonnas.

 

Analüüsiga saab tutvuda allpool. Analüüsi on koostanud OÜ Cumulus Consulting, töösse andis oma panuse maakonna omavalitsuste sotsiaalvaldkonna juhtidest ja spetsialistidest koosnev juhtrühm.

Projekti algus ja lõpp: 02.08.2021 - 01.08.2022

Projekti kogumaksumus: 29 952,00 EUR

Projekti toetussumma: 25 000 EUR

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projektijuht:
Anu Oja
Tel: 524 3927
e-post: anu.oja@virol.ee