Lääne-Virumaa haridusvõrgu analüüs

 

Valminud on Lääne-Virumaa haridusvõrgu analüüs, mille eesmärgiks on anda sisend maakonna omavalitsustele otsuste tegemiseks maakonna haridusvõrgu tuleviku osas. Analüüs annab ülevaate maakonna haridusvõrgu ja -asutuste hetkeolukorrast ning pakub välja lahendusi võimalikeks muudatusteks.

Lääne-Viru maakonna haridusvõrgu analüüs hõlmas:

  1. rahvastiku ja õpilaste prognoosi,
  2. haridusvõrgu analüüsi nii personalivõimekuste, taristu kui kulude vaates,
  3. tuge vajavate õpilaste profiili ja nendele toe tagamise võimekuste analüüsi,
  4. õpetajate ja tugispetsialistide ning lapsevanemate küsitlust kaasava hariduse korraldusest ja rahuolust teenustega,
  5. riigigümnaasiumide kaasusanalüüsi ja Rakvere riigigümnaasiumi võimaliku mõju analüüsi Lääne-Virumaa gümnaasiumivõrgule,
  6. riigi hariduspoliitika suundade mõju koolivõrgule,
  7. haridusliku erivajadusega õpilaste toetamise ja maakonna haridusalase koostöö mudelite disaini,
  8. juhist koolipidajatele koolivõrgu arendamise ja korrastamise vajaduste analüüsimiseks.

Dokumendi alguses väljatoodud analüüsi lühikokkuvõte annab lugejale peamised järeldused analüüsist ja soovitused tegevuste kavandamiseks. Täpsema ülevaate igast teemast saab raporti vastavast osast.

Analüüsiga saab tutvuda allpool.

Analüüsi on koostanud OÜ Cumulus Consulting, töösse andis oma panuse maakonna omavalitsuste haridusvaldkonna spetsialistidest ja -juhtidest koosnev juhtrühm.

Analüüsi läbiviimist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi meetmest Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu. Projekti omafinantseeringu tagas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.