Taotlusvorm (lisa1)

Aruandevorm (lisa 2)

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu logo

Lääne-Virumaa vapp

 
 

KINNITATUD

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu

juhatuse 13.11.2023 otsusega nr 81

 

 

LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ÜHISÜRITUSTE FINANTSEERIMISE

JA TEGEVUSTOETUSTE ANDMISE KORD

 

 1. Lääne-Viru maakonna ühisürituste finantseerimise ja tegevustoetuste andmise kord reguleerib maakonna ühisürituste korralduskulude ja maakonnaüleste mittetulundusühingute tegevuskulude toetuse taotlemist, taotluste menetlemist ja aruandlust.

 

 1. Ühisürituste läbiviimiseks ja tegevustoetusteks vajalikud rahalised vahendid kogutakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (edaspidi VIROL) liikmete eraldistest ja muudest vahenditest.

 

 1. Ühisürituste finantseerimise ja tegevustoetuste mahu otsustab igal aastal VIROL-i üldkoosolek.

 

 1. Ühisüritus on sündmus, mis tugevdab maakondlikku identiteeti või aitab oluliselt kaasa maakonna tuntuse suurenemisele ja mille läbiviimisesse on kaasatud sihtgrupid vähemalt kuuest Lääne-Virumaa kohalikust omavalitsusest.

 

 1. Taotluse ühisürituse kulude osaliseks katmiseks saab esitada üritust korraldav mittetulundusühing, kohalik omavalitsus või kohaliku omavalitsuse hallatav asutus.

 

 1. Tegevustoetust saab taotleda mittetulundusühing, kelle tegevuse eesmärk on maakonnaülene ühistegevuse arendamine.

 

 1. Taotlus esitatakse etteantud vormil (lisa 1) VIROL-ile. Taotluse allkirjastab taotleja allkirjaõiguslik isik. Taotlused esitatakse e-posti teel digiallkirjastatult.

 

 1. Taotluste esitamise tähtajad:

         8.1. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on tegevusaasta 15. jaanuar.

         8.2. Ühisürituse toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 15. jaanuar ja 15. september. Kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale, siis on tähtajaks selle järgnev esimene tööpäev.

 

 1. Taotlused vaatab läbi ja ettepaneku nende rahastamiseks teeb VIROL-i finantseerimiskomisjon (edaspidi komisjon) kaasates vajadusel valdkondade spetsialiste.

 

 1. Komisjon teeb ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

 

 1. Maksimaalne toetuse määr on kuni 50% tegevuse või ürituse maksumusest.  

 

 1. Komisjon teeb ettepaneku taotlus jätta rahuldamata kui taotlus ei vasta käeolevas korras toodud nõuetele või puuduvad rahalised vahendid.

 

 1. Komisjoni ettepaneku kinnitab VIROL-i juhatus otsusega.
 2. VIROL informeerib taotlejaid juhatuse otsusest ja korraldab lepingu sõlmimise.  
 3. Toetuse saaja kohustub:

         15.1. kasutama toetust taotluses nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulude katmiseks;

         15.2. nimetama toetajana Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu ning kasutama ürituse/tegevuse reklaammaterjalides VIROL-i logo;

         15.3. lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

 

 1. Eraldatud tegevustoetus kantakse taotleja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

 

 1. Eraldatud ühisürituse toetus kantakse taotleja arvelduskontole hiljemalt 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

 

 1. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande ettenähtud vormil (lisa 2) hiljemalt ühe kuu jooksul projekti või tegevusperioodi lõppemisest.

 

 1. VIROL-il on õigus nõuda toetuse täielikku või osalist tagastamist, kui toetuse saaja jätab esitamata toetuse kasutamise aruande (lisa 2) või on esitanud valeandmeid.