30.03.21

 

Taotlusvorm (lisa1)

Aruandevorm (lisa 2)
 

 

LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ÜHISÜRITUSTE FINANTSEERIMISE

JA TEGEVUSTOETUSTE ANDMISE KORD

 

KINNITATUD
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse 14.01.2019 otsusega nr 4
 

 

 1. Lääne-Viru maakonna ühisürituste finantseerimise ja tegevustoetuste andmise kord reguleerib maakonna ühisürituste korralduskulude ja maakonnaüleste mittetulundusühingute tegevuskulude toetuse taotlemist, taotluste menetlemist ja aruandlust.

 

 1. Ühisüritus on kasumit mittetaotlev ettevõtmine, mis on suunatud maakonna elanikele või mis aitab oluliselt kaasa maakonna kui terviku tuntuse suurenemisele.

 

 1. Taotluse ühisürituse kulude katteks saab esitada üritust korraldav mittetulundusühing või kohalik omavalitsus.

 

 1. Tegevustoetust saab taotleda Lääne-Viru maakonnaülene mittetulundusühing, kes oma tegevusega pakub ühise tegutsemise võimalust mitmete omavalitsuste  elanikele ning kelle tegevuse väljund on maakonnaülene.

 

 1. Ühisürituste läbiviimiseks ja tegevustoetusteks vajalikud rahalised vahendid kogutakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (edaspidi VIROL) liikmete eraldistest ja muudest vahenditest.

 

 1. Ühisürituste finantseerimise ja tegevustoetuste mahu otsustab igal aastal VIROLi Üldkoosolek.

 

 1. Taotlus esitatakse etteantud vormil (lisa 1) VIROLile. Taotluse allkirjastab taotleja allkirjaõiguslik isik. Taotlused esitatakse paberkandjal või e-posti teel.

 

 1. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts ja 1. oktoober. Kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

 

 1. Taotlused vaatab läbi ja ettepaneku nende rahastamiseks teeb VIROLi finantseerimiskomisjon (edaspidi komisjon) kaasates vajadusel valdkondade spetsialiste.

 

 1. Komisjon tuleb kokku hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluste vastuvõtmise lõpetamist.

 

 1. Komisjon lähtub otsuse tegemisel järgmistest põhimõtetest:
  1. Taotluse eelarves peab oma- või kaasfinantseerimise summa olema vähemalt 15% kogu eelarvest.
  2. Taotluste menetlemist võib edasi lükata järgmisesse vooru, juhul kui üritus toimub ajaliselt vähemalt 2 kuud peale järgmise taotlusvooru avanemist.
  3. Üritus peab toimuma pärast finantseerimistaotluse esitamist.

 

 1. Komisjoni ettepaneku kinnitab VIROLi juhatus otsusega.

 

 1. VIROLi büroo informeerib taotlejaid juhatuse otsusest ja korraldab lepingute sõlmimise.

 

 1. Eraldatud toetus kantakse taotleja pangakontole vastavalt lepingule.

 

 1. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande ettenähtud vormil (lisa 2) hiljemalt ühe kuu jooksul projekti või tegevusperioodi lõppemisest.

 

 1. VIROLil on õigus nõuda toetuse saajalt aruande õigsuse kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja selgitusi.

 

 1. VIROLil on õigus nõuda toetuse täielikku või osalist tagastamist, kui toetuse saaja jätab esitamata toetuse kasutamise aruande (lisa 2) või on esitanud valeandmeid.