LÄÄNE-VIRUMAA TERVISE JA HEAOLU ARENGUKAVA 2023-2035 
 

Lääne-Virumaa ennetustegevuse strateegia peamine fookus on järgnevaks 12 aastaks otsustatud suunata elanikkonna vaimse tervise probleemide ennetamisele.

Aastateks 2023-2035 on valminud Lääne-Virumaa tervise ja heaolu arengukava, mille fookuseks on Lääne-Virumaa elanikkonna vaimse tervise riski- ja kaitsetegurid

Lääne-Virumaa tervise ja heaolu arengukavas tuuakse esile maakonna ennetustegevuse olulisemad väljakutsed, millega järgnevatel aastatel valdkonna arengu planeerimisel arvestada. Selleks, et pikendada maakonna elanike oodatavat ja tervena elatud eluiga on oluline keskenduda südame-veresoonkonna haigustest, vigastustest (sh enesetapud) ning erinevate kasvajate väljakujunemisest põhjustatud enneaegse suremuse vähendamisele. Nimetatud haigestumiste olulisteks mõjuteguriteks on elanikkonna ülekaal ja järjest suurenevad vaimse tervise probleemid.

Tervise ja heaolu arengukava on strateegiline arengudokument, millega selgitatakse maakonna elanike tervise olukord ning seda mõjutavad tegurid. Tervise ja heaolu arengukava abil seatakse maakonna rahvatervise valdkonna väljakutsed ning fookus.

Lääne-Virumaa ennetustegevuse strateegia peamine fookus on järgnevaks 12 aastaks otsustatud suunata elanikkonna vaimse tervise probleemide ennetamisele.

Selleks, et ennetustegevus oleks rajatud kindlatele alustele, on Lääne-Virumaa tervise ja heaolu arengukava koostamise käigus välja selgitatud Lääne-Virumaa elanikkonna vaimset tervist kirjeldavad riski- ja kaitsetegurid. Tegurid on jaotatud kolme omavahel tihedas vastastikkuses seoses olevasse tunnusrühma: individuaalsed, sotsiaalmajanduslikud ja ühiskondlikud tegurid. Tunnusrühmi omakorda kirjeldatakse läbi mõõdetavate indikaatorite, mis võivad olla tervise probleemi ilmnemise riski- või kaitseteguriteks. Riskitegurid ennustavad mingit tagajärge ja on selle tagajärjega tõenäoliselt põhjuslikult seotud. Kaitsetegurid on omadused, tänu millele leiavad negatiivsed tagajärjed aset väiksema tõenäosusega või mis aitavad leevendada riskitegurite negatiivset mõju.

Tervist toetavad valikud vähendavad nii inimese enda kui tema lähedaste riskikäitumist ning aitavad kujundada tervislikku elustiili ja tervislikke harjumusi.

Tervise ja heaolu arengukava koostamise eesmärkideks on suurendada elanikkonna heaolu ja elukvaliteeti parema tervise kaudu ning juhtida tähelepanu maakonnas ja kohalikes omavalitsustes tehtavate otsuste mõjule elanike tervisele ja heaolule. Arengukava on tervise edendamise ning riskikäitumise ennetamise tegevuskava koostamise alus.

Elanike tervises muutuste saavutamiseks on Lääne-Virumaal sõnastatud rahvatervise visioon ja strateegilised eesmärgid.

 

RAHVATERVISE VISIOON 2035

Lääne-Virumaa elanikkond on võimalikult terve kogu elukaare vältel. Virumaalaste tervis ja heaolu on toetatud järjepideva teadlikkuse tõstmise ja sihipärase tegevuse kaudu.

 

TERVISE JA HEAOLU STRATEEGILINE PEAEESMÄRK

Lääne-Virumaa inimeste keskmine oodatav eluiga kasvab 2035. aastaks meestel 78,0 ja naistel 84,0 eluaastani ning keskmine tervena elatud aastate arv kasvab meestel 62,0 ja naistel 63,0 eluaastani.

 

TERVISE JA HEAOLU STRATEEGILISED ALAEESMÄRGID

Aastaks 2035 on Lääne-Viru maakonna elanikkonna vaimse tervise edendamiseks:

•        loodud ja rakendatud süsteemne vanemaharidus, mis tugineb kaasatusel ja koostööl;

•        loodud ja rakendatakse integreeritud tugiteenuste koostöö mudelit: 2030. aastaks oskavad koostöövõrgustiku liikmed märgata ja rakendada õigeaegselt ennetavaid ja tagajärgi leevendavaid meetmeid;

•        loodud tingimused, et Lääne-Virumaa elanikul oleks võimalus osaleda endale sobivas huvi- ja vabaajategevuses;

•        märgatud abivajajat, kes saab mõistliku aja jooksul professionaalset abi;

•        loodud elanikele kättesaadav füüsilist tervist toetav keskkond (taristu; tervisedenduse toetused elanikele).

Alates 2018. aastast on maakonna või piirkonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine Rahvatervise seaduse § 10 kohaselt kohalike omavalitsuste ühiselt täidetav kohustuslik ülesanne. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamine pole seaduse järgi kohustuslik, samas väga soovitatav, et kohalikus omavalitsuses eesmärgipäraselt ja tõhusalt elanike tervise ja heaolu edendamisega tegeleda.

Lääne-Virumaa tervise ja heaolu arengukava 2023-2035 leiad altpoolt.