1.03.19

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvoor on avatud. 

Taotluse esitamise tähtaeg on 01. aprill 2019 kell 16.30. 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile moonika.aruvainu@virol.ee

 

Programmist

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. 

Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Alates 2018. aastast vastutavad programmi rakendamise eest maakondades maakondlikud arendusorganisatsioonid.

Lääne-Virumaal vastutab programmi rakendamise eest Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lisainfo Moonika Aruvainu, telefon +372 524 3927, e-post moonika.aruvainu@virol.ee